1. W celu wsparcia sprzedaży towarów w sieci dystrybucyjnej AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), przy ul. Europejskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053834, NIP: 8951628481, kapitał zakładowy 16 187 644,00 zł, opłacony w całości („Organizator”) organizuje szkolenia produktowe – stacjonarne i online („Szkolenia”). W Szkoleniach mogą wziąć udział osoby fizyczne – klienci i potencjalni klienci Organizatora lub osoby odpowiedzialne z ich ramienia za dokonywanie zakupów u Organizatora („Uczestnicy Szkolenia”).
 2. Aktualny wykaz Szkoleń, zawierający informacje na temat ich przedmiotu, ceny uczestnictwa, terminu i miejsca, znajduje się na stronie internetowej ck.ab.pl („Serwis”), jak również w serwisie internetowym Organizatora ABOnline.
 3. Warunkiem udziału w Szkoleniu  jest dokonanie rejestracji na dane Szkolenie poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie lub poprzez konto Uczestnika Szkolenia w ABOnline. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc przeznaczonych dla Uczestników Szkolenia.
 4. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego przez Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5.  Po dokonaniu rejestracji na Szkolenie online Uczestnik Szkolenia otrzymuje potwierdzenie rejestracji na podany adres e-mail. W potwierdzeniu znajduje się link do Szkolenia online, który jest aktywny z chwilą rozpoczęcia Szkolenia online.
 6. Do udziału w Szkoleniu online niezbędne jest podłączone do Internetu urządzenie dostępowe wyposażone w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows, Android lub iOS) oraz przeglądarkę internetową (zalecane: Google Chrome lub Mozilla Firefox), z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies, jak również aktywne konto poczty elektronicznej. Udział w Szkoleniu online, które odbywa się na platformie GoToWebinar, przy użyciu urządzeń mobilnych wyposażonych w system Android lub iOS wymaga pobrania darmowej aplikacji dostępowej.
 7. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania podczas udziału w Szkoleniu przepisów obowiązującego prawa oraz przyjętych zwyczajów,
  2. Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, jak również innych regulaminów i polityk dotyczących Szkolenia,
  3. Niedostarczania i nieprzekazywania w związku z udziałem w Szkoleniu online treści o charakterze bezprawnym,
  4. Niestosowania w związku z udziałem w Szkoleniu online technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.
 8. Na żądanie Uczestnika Szkolenia online Organizator poinformuje pocztą elektroniczną o szczególnych zagrożeniach związanych z udziałem w Szkoleniu online.
 9. W przypadku Szkoleń stacjonarnych bezpłatnych, jeżeli Uczestnik Szkolenia, mimo dokonania rejestracji nie weźmie udziału w Szkoleniu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 100 (sto) zł. Kara umowna nie zostanie naliczona w przypadku, gdy Uczestnik Szkolenia odwoła swój udział w Szkoleniu najpóźniej na 3 dni robocze przed datą Szkolenia.
 10. W przypadku Szkoleń stacjonarnych płatnych, jeżeli Uczestnik Szkolenia zrezygnuje z udziału w Szkoleniu  na mniej niż 15 dni przed dniem Szkolenia, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 50% opłaty za Szkolenie . Jeżeli rezygnacja nastąpiła na mniej niż 8 dni przed dniem Szkolenia lub Uczestnik Szkolenia nie wziął udziału w Szkoleniu, mimo dokonania rejestracji, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za Szkolenie.
 11. Uczestnicy Szkolenia stacjonarnego we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Szkolenia oraz koszty powrotu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Szkolenia stacjonarnego.
 13. Uczestnicy Szkolenia stacjonarnego są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Szkolenie stacjonarne.
 14. Uczestnicy Szkolenia stacjonarnego ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody dokonane na terenie obiektu, w którym odbywa się Szkolenie
 15. Organizator informuje, że Szkolenie może być rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video („Nagrania”), a Nagrania mogą być wykorzystane w celach sprawozdawczych i promocyjnych Organizatora w związku ze Szkoleniem. Uczestnik biorąc udział w Szkoleniu stacjonarnym lub włączając kamerę/mikrofon w swoim urządzeniu podczas Szkolenia online, wyraża poprzez to działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora w związku ze Szkoleniem.
 16. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Szkolenia z udziału w Szkoleniu w przypadku, gdy działania Uczestnika Szkolenia negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym Uczestnikom Szkolenia.
 17. Reklamacje Uczestników szkolenia online dotyczące szkolenia online mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: szkolenia@ab.pl. Reklamacja powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do jej rozpatrzenia, w tym zwięźle opisywać zaistniały problem. Organizator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, starając się, by nie nastąpiło to później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymaga dłuższego terminu Organizator poinformuje o tym Uczestnika szkolenia online.
 18. Prawa do wszystkich materiałów udostępnianych Uczestnikom Szkolenia przysługują wyłącznie Organizatorowi lub podmiotowi prowadzącemu Szkolenie w imieniu Organizatora. Bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego Uczestnicy Szkolenia mogą korzystać z tych materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w przepisach prawa.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych zarejestrowanych Uczestników Szkolenia. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.